Drukarnia PrintClub PoznańStrona główna - Drukarnia PrintClubOferta Drukarni PrintClubO Drukarnia PrintClubDrukarnia - Informacje technicznePobierz plikiPraca w Drukarni PrintClubKontakt do Drukarni PrintClub
Drukarnia PrintClub - Plakaty Ulotki Segregatory Notesy Bloczki Reklamowe Kalendarze Katalogi Foldery Broszury Podkładki Receptariusze
Jesteś tu:
Home-button
   
Konkurs "Na najlepsze hasło reklamowe promujące Drukarnię PrintClub"
 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Organizator

Organizatorem konkursu: "Na najlepsze hasło reklamowe promujące Drukarnię PrintClub" z nagrodami gwarantowanymi, zwanego dalej "Konkursem", jest Drukarnia PrintClub prowadzona przez przedsiębiorstwo Europejski Fundusz Gospodarczy Tomasz Andrzejewski zarejestrowane pod adresem: ul. Szałwiowa 34B lok. 2, 62-064 Plewiska, NIP 622-220-84-48, NIP EU: PL6222208448, REGON 634199500 dalej zwaną "Organizatorem".
Fundatorem nagród jest Organizator.


§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest zaproponowanie hasła reklamowego promującego Drukarnię PrintClub.
Konkurs odbywać się będzie wyłącznie na profilu Drukarni PrintClub, który jest umieszczony na portalu Facebook.com.


§ 3
Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 09.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. do godziny 20:00.
Ogłoszenie wyników na profilu Drukarni PrintClub, który znajduje się na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/printclubdrukarnia), nastąpi nie później niż do dnia 06.08.2018 roku. do godziny 20:00.


§ 4
Zasięg Konkursu

Zasięg Konkursu ograniczony jest do terytorium RP.


§ 5
Uczestnicy Akcji

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, zwanych dalej ,,Uczestnikami".
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.


§ 6
Miejsce udostępnienia regulaminu

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.printclub.pl/drukarnia-regulamin-konkurs-na-haslo-reklamowe.html

 

 

II. PRZEDMIOT AKCJI ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 7
Adresat Konkursu

Konkurs jest adresowany do osób wskazanych w § 5, które spełnią warunki opisane w §10. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 5

Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez Uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów, w terminie 2 dni od wezwania przesłanego na adres e-mailowy, o którym mowa w § 10.


§ 8
Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania zdefiniowanego w §10.

 

§ 9
Miejsce Konkursu

Konkurs odbywa się na profilu Drukarni PrintClub na Facebooku https://www.facebook.com/printclubdrukarnia/


§ 10
Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. polubić profil Drukarni PrintClub, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/printclubdrukarnia/
2. ułożyć hasło konkursowe oraz zamieścić je w komentarzu pod postem konkursowym

Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu, zna jego postanowienia oraz je akceptuje.

Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miasto) na stronie internetowej: https://www.facebook.com/printclubdrukarnia/ oraz http://www.printclub.pl/

Uczestnik, którego propozycja hasła konkursowego zostanie nagrodzona nagrodą główną, zrzeka się praw autorskich do wymyślonego hasła na rzecz Organizatora.

W ramach udziału w Konkursie, uczestnik może zaproponować więcej niż jedno hasło konkursowe.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników Konkursu zaproponuje takie same hasło, Komisja uznaje to hasło, które zostało zgłoszone jako pierwsze, a zgłaszającego uznaje za autora hasła.

Wszystkie zgłoszone do konkursu hasła konkursowe w momencie przekazania nagrody stają się własnością Organizatora i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego dodatkowego wynagrodzenia na rzecz uczestników konkursu.


§11
Laureaci Akcji

Nagroda główna zostanie przyznana przez Organizatora tylko wybranej osobie. Laureata wybierze Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
Jeden Uczestnik nie może zostać nagrodzony więcej niż jeden raz.


§ 12
Nagrody w Akcji

Nagrodą w Konkursie są: Słuchawki bezprzewodowe bluetooth JBL T450BT
Organizator zobowiązany jest do bezpłatnej wysyłki nagrody na podany przez Laureata konkursu adres.
Wysyłka może się odbyć wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej.


§ 13
Rozstrzygnięcie Konkursu

Wyłonienie Laureata zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w skład, której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Prace konkursowe nie będą losowane. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze hasło i przyzna nagrodę.


§ 14
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród

Informacje o Laureacie Organizator zamieści na profilu
https://www.facebook.com/printclubdrukarnia/ w terminie najpóźniej do 06.08.2018 r. do godziny 20:00.

W przypadku braku pełnych danych, Organizator podejmie trzy próby kontaktu z Laureatem. Jeżeli Uczestnik, mimo trzech prób kontaktu podjętych przez Organizatora, w ciągu nie więcej niż 3 dni od zakończenia Konkursu - czyli do 09 sierpnia 2018 włącznie - nie odpowie na wysłaną mu wiadomość na facebooku to Uczestnik traci prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę kontaktu z Uczestnikiem Konkursu rozumie się brak odpowiedzi na wysłaną przez Organizatora wiadomość na facebooku.

W przypadku, gdy Organizator lub podmioty przez niego do tego upoważnione, nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody osobie, która zajęła kolejne miejsce w klasyfikacji Konkursu.

Warunkiem otrzymania nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji założeń Konkursu oraz na ujawnienie danych osobowych, wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926).
Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu Konkursu, a w szczególności nagrody.

Laureat nie ma możliwości żądania zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną.
W uzasadnionym przypadku, Organizator może dokonać zamiany nagrody określonej w §12 na inną podobną nagrodę, porównywalną co do parametrów technicznych oraz ceny. Zamiana nagrody może nastąpić w szczególności w sytuacji, gdy nabycie przedmiotu nagrody w Polsce byłoby w danym czasie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Oceny możliwości nabycia urządzenia dokonuje Organizator.

 

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie (Agencję i Agencję interaktywną) wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, dostarczenia nagród i przesyłania ofert handlowych.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


§ 16
Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

We wszystkich sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw Uczestników Konkursu.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, błędy oraz opóźnienia spowodowane zaniedbaniem osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym przede wszystkim za działania lub zaniechania podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, w tym w szczególności za niemożność odebrania informacji e-mail o wygranej skierowanej przez Operatora do Uczestnika, wskutek braku połączenia internetowego Uczestnika, odrzucenia wiadomości przez program typu filtr anty-spam zainstalowany w szczególności u Uczestnika lub dostawcy usługi internetowej, z którego korzysta Uczestnik.

Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook, ani w żaden inny sposób z nim związany.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Kontakt: biuro@printclub.pl
Zawsze chętnie służymy pomocą i fachową poradą.

 
Komentarze
 
logo-drukarnia-printclub-poznan-bw
Copyright © 1999-2023 by Drukarnia PrintClub Poznań. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
  img_kreska_pionowa - drukarnia  
MAPA WITRYNY
Home - Strona główna
Oferta drukarni PrintClub
O Drukarni
Informacje techniczne
Download - Pliki do pobrania
Regulamin serwisu
Praca w drukarni
Kontakt do drukarni
  img_kreska_pionowa - drukarnia  
NAJCZEŚCIEJ KUPOWANE PRODUKTY
Segregatory reklamowe
Notesy reklamowe
Podkładki z klipsem
Teczki reklamowe
Zdrapki, kupony konkursowe
Woblery reklamowe

Kalendarze reklamowe 2022

Gazetki promocyjne
Plakaty reklamowe